Algemene voorwaarden Postma Verfgroothandel B.V.

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

De in dit hoofdstuk 1 “Algemeen” opgenomen bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Postma Verfgroothandel en de klant.

Artikel 1 – Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Postma Verfgroothandel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Postma Verfgroothandel B.V. gevestigd aan Het Gangboord 4 te Drachten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74274295;
  2. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst met Postma Verfgroothandel is aangegaan;
  3. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
  4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Postma Verfgroothandel en de klant;
  5. product: het product dat Postma Verfgroothandel in het kader van de overeenkomst levert;
  6. website: de website https://blikopverf.nl en htpps://postmaverf.nl die door Postma Verfgroothandel wordt beheerd;
  7. medewerker: de werknemer van Postma Verfgroothandel die gedurende de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld aan de klant.
Artikel 2 – Algemeen
 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Postma Verfgroothandel het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 4. Indien Postma Verfgroothandel niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Postma Verfgroothandel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. Postma Verfgroothandel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant die een duurovereenkomst met Postma Verfgroothandel is aangegaan, wordt schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum waarop de algemene voorwaarden in werking treden.
Artikel 3 – Aanbod en prijzen
 1. Ieder aanbod van Postma Verfgroothandel is vrijblijvend.
 2. Postma Verfgroothandel is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van kennelijke fouten in zijn publicaties of berichten of op zijn website.
 3. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Geoffreerde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
 5. Aan een consument kenbaar gemaakte prijzen en de op website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Postma Verfgroothandel heeft het recht zijn prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
 1. Postma Verfgroothandel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Postma Verfgroothandel heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
Artikel 5 – Verplichtingen van de klant
 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Postma Verfgroothandel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Postma Verfgroothandel ter beschikking worden gesteld.
 2. De klant vrijwaart Postma Verfgroothandel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
Artikel 6 – Betaling
 1. De klant dient de van Postma Verfgroothandel ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
 3. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Geeft de klant geen gehoor aan een gestuurde aanmaning, dan kan Postma Verfgroothandel de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Postma Verfgroothandel maakt om de vordering op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Postma Verfgroothandel op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid en verjaring
 1. Postma Verfgroothandel kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden;
  2. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. Postma Verfgroothandel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Postma Verfgroothandel is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Postma Verfgroothandel is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 4. Postma Verfgroothandel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, vertragingsschade, transportkosten, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.
 5. Indien Postma Verfgroothandel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Postma Verfgroothandel beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Postma Verfgroothandel gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Postma Verfgroothandel beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de week waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
 6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Postma Verfgroothandel vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Postma Verfgroothandel kan aanwenden. Voor de consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.
 7. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Postma Verfgroothandel handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Postma Verfgroothandel daardoor lijdt of heeft geleden.
Artikel 8 – Overmacht
 1. Postma Verfgroothandel is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog en oorlogsgevaar; terrorisme; in- en uitvoerverboden; maatregelen van binnenlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen; stakingen of werkonderbrekingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; natuurrampen; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; stroomstoring; internetstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk door een derde.
 2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Postma Verfgroothandel of een door Postma Verfgroothandel ingeschakelde derde partij.
 3. Postma Verfgroothandel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Postma Verfgroothandel zijn verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 9 – Opschorting en ontbinding
 1. Postma Verfgroothandel is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Postma Verfgroothandel ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Postma Verfgroothandel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 3. Voorts is Postma Verfgroothandel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Postma Verfgroothandel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 5. Indien Postma Verfgroothandel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Postma Verfgroothandel op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Postma Verfgroothandel de uitvoering van de overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Postma Verfgroothandel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10 – Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. Postma Verfgroothandel verwerkt gegevens van de klant en van websitebezoekers in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Postma Verfgroothandel raadplegen, zie https://postmaverf.nl/privacyverklaring/.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen de klant en Postma Verfgroothandel zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Postma Verfgroothandel is gelegen. De consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Postma Verfgroothandel schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

HOOFDSTUK 2: VERKOOP

De in dit hoofdstuk 2 “Verkoop” opgenomen bepalingen zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op de koopovereenkomsten tussen de klant en Postma Verfgroothandel.

Artikel 12 – Aanbod
 1. Het assortiment van Postma Verfgroothandel kan te allen tijde gewijzigd worden.
Artikel 13 – Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant:
  1. In de winkel een product koopt;
  2. Via de e-mail, telefonisch of via de website een bestelling bij Postma Verfgroothandel plaatst.
 2. Nadat de overeenkomst via de e-mail of via de website tot stand is gekomen, stuurt Postma Verfgroothandel de klant een orderbevestiging via de e-mail.
 3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Artikel 14 – Verzendkosten
 1. Indien verzendkosten aan de klant in rekening worden gebracht, dan wordt de hoogte van de verzendkosten voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
Artikel 15 – Account
 1. Op de website kan de klant een account aanmaken.
 2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Postma Verfgroothandel kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Postma Verfgroothandel daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 16 – Betalingsmogelijkheden
 1. Betaling van de producten die in de winkel worden gekocht of opgehaald, geschiedt middels contant geld of pinbetaling. Op verzoek van de klant wordt een factuur naar de klant gestuurd indien Postma Verfgroothandel ermee akkoord gaat dat levering op rekening geschiedt.
 2. De betalingsmogelijkheden van via de website bestelde producten staan duidelijk op de website vermeld.
 3. Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
Artikel 17 – Levering
 1. Bestellingen die via de website, telefonisch of via de e-mail geplaatst zijn, worden opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij is overeengekomen dat de klant de producten bij Postma Verfgroothandel ophaalt.
 2. Postma Verfgroothandel heeft het recht een bestelling in gedeeltes te leveren.
 3. Na de aflevering van de producten op het door de klant opgegeven adres zijn de producten volledig voor rekening en risico van de klant.
Artikel 18 – Leveringstermijn
 1. De levertijd is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Indien Postma Verfgroothandel weet of het vermoeden heeft dat hij niet tijdig kan leveren, dan stelt Postma Verfgroothandel de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 2. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Postma Verfgroothandel ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 8, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Artikel 19 – Herroepingsrecht voor de consument bij bestelling via de website
 1. De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst die via de website tot stand is gekomen te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Postma Verfgroothandel heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
 2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 19.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Postma Verfgroothandel kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
 4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Postma Verfgroothandel terug te sturen, mits onbeschadigd, ongebruikt en bij voorkeur in de originele verpakking.
 5. De consument kan ook, zonder eerst Postma Verfgroothandel ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 19.1 terugsturen naar Postma Verfgroothandel. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
 6. Indien de consument op elektronische wijze aan Postma Verfgroothandel kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Postma Verfgroothandel na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
 7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Postma Verfgroothandel overeenkomstig artikel 19.10 aan de consument terugbetaalt.
 8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
 9. Het risico van de retourzending rust bij de consument.
 10. Postma Verfgroothandel zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Postma Verfgroothandel het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Ontbindt de consument de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de consument gerestitueerd.
Artikel 20 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht
 1. Indien de consument via de website een product heeft besteld dat naar de specificaties van de consument wordt of is vervaardigd, waaronder verf op kleur gemaakt, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst ten aanzien van de naar de specificaties van de klant vervaardigde of te vervaardigen producten kosteloos te annuleren of te ontbinden en is artikel 19 niet van toepassing.
 2. De klant zijnde een bedrijf die via de website een bestelling heeft geplaatst, kan geen beroep doen op het herroepingsrecht.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor bestellingen die niet via de website tot stand zijn gekomen, zoals bij telefonische bestellingen, bestellingen die via de e-mail zijn geplaatst of aankopen in de winkel.
Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Postma Verfgroothandel, totdat alle vorderingen die Postma Verfgroothandel op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
  1. Verpanden;
  2. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  3. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Postma Verfgroothandel te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Postma Verfgroothandel veilig te stellen.
 4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Postma Verfgroothandel niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Postma Verfgroothandel gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Postma Verfgroothandel op volledige schadevergoeding.
 5. Indien Postma Verfgroothandel gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Postma Verfgroothandel toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Postma Verfgroothandel zich bevinden.
 6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Postma Verfgroothandel daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Postma Verfgroothandel.
 7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Postma Verfgroothandel toekomende rechten onverlet.
Artikel 22 – Klachten
 1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
  1. Of de juiste producten zijn geleverd;
  2. Of het juiste aantal is geleverd;
  3. Of de producten geen zichtbare gebreken bevatten.
 2. Indien de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelling dan wel indien de producten zichtbare gebreken bevatten, dan dient de klant Postma Verfgroothandel daarvan zo spoedig na de levering op de hoogte te stellen. Transportschade dient direct na de levering door de klant aan Postma Verfgroothandel kenbaar te worden gemaakt.
 3. De klant is verplicht Postma Verfgroothandel de mogelijkheid te geven een klacht te controleren. Indien blijkt dat Postma Verfgroothandel de verkeerde producten en/of niet de juiste hoeveelheid producten heeft geleverd, dan zal Postma Verfgroothandel zo spoedig mogelijk de juiste producten leveren en/of extra producten leveren.
 4. Indien een gebrekkig product is geleverd, dan zal Postma Verfgroothandel, naar zijn keuze, een nieuw product leveren of de prijs van het product crediteren.
Artikel 23 – Klantenservice
 1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Postma Verfgroothandel. De klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:
  1. Via het e-mailadres: info@postmaverf.nl
  2. Op het telefoonnummer: 0512 – 543777
Artikel 24 – Aansprakelijkheid
 1. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Postma Verfgroothandel is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 2. Postma Verfgroothandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van verf ten gevolge van de inwerking van licht.

 

HOOFDSTUK 3: INLENEN VAN PERSONEEL

De in dit hoofdstuk 3 “Inlenen van personeel” opgenomen bepalingen zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op het moment dat de klant een medewerker inleent van Postma Verfgroothandel.

Artikel 25 – Uitvoering van de overeenkomst
 1. Postma Verfgroothandel zal ervoor zorgdragen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd door de medewerker die naar de mening van Postma Verfgroothandel voldoende gekwalificeerd is.
 2. De medewerker voert de werkzaamheden uit die partijen zijn overeengekomen. Het is de klant enkel toegestaan de medewerker andere werkzaamheden te laten uitvoeren indien Postma Verfgroothandel daarmee uitdrukkelijk vooraf akkoord is gegaan.
Artikel 26 – Verplichtingen van de klant
 1. De medewerker werkt onder leiding en toezicht van de klant. Derhalve ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden volledig bij de klant.
 2. Het is de klant niet toegestaan de medewerker, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Postma Verfgroothandel aan een derde ter beschikking te stellen waaronder begrepen aan de klant gelieerde ondernemingen.
 3. De klant verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 4. De klant is verplicht de zorgvuldigheid zoals genoemd in artikel 7:658 BW jegens de medewerker in acht te nemen. De klant is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerker. De klant zal Postma Verfgroothandel vrijwaren van aanspraken wegens het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in artikel 7:658 BW.
 5. Indien binnen de organisatie van de klant bepaalde richtlijnen en/of (huis)regels gelden, dan dient de klant de medewerker daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De klant is jegens Postma Verfgroothandel en de medewerker verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmee hij de medewerker de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. De klant is verplicht de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken als de aard van de werkzaamheden dat verlangt.
 7. Alle werktuigen, gereedschappen en materialen waarmee de klant de medewerker laat werken dienen gekeurd te zijn.
 8. Indien de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, dan is de klant overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.
 9. Schade aan zaken van de medewerker of letselschade ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van de overeenkomst wordt door de klant aan de medewerker vergoed, tenzij de schade het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van de medewerker.
 10. Indien de medewerker tijdens zijn werkzaamheden voor de klant een ongeval overkomt, dan is de klant verplicht om terstond de arbeidsinspectie en Postma Verfgroothandel daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.
 11. De klant is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel. De medewerker en de werkzaamheden van de medewerker dienen onder de verzekering van de klant te vallen. Op eerste verzoek van Postma Verfgroothandel dient de klant een kopie van de polis van deze verzekering aan Postma Verfgroothandel te verstrekken.
 12. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de klant ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De klant staat ervoor in dat de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De klant ziet erop toe dat de medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 13. De klant is verplicht Postma Verfgroothandel te informeren over de van toepassing zijnde inlenersbeloning.
 14. Indien de overeenkomst op initiatief van de klant tussentijds ten einde komt, dan is de klant gehouden de voor de medewerker door Postma Verfgroothandel te factureren bedragen als bedoeld in de overeenkomst, te voldoen tot het moment dat de overeengekomen duur van de overeenkomst is verstreken. Dit aangezien de medewerker werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij Postma Verfgroothandel een doorbetalingsverplichting heeft.
Artikel 27 – Facturatie
 1. Facturatie geschiedt op basis van het door de medewerker gewerkte aantal uren.
 2. Wekelijks dient de klant het aantal door de medewerker gewerkte uren te accorderen.
 3. Facturatie geschiedt wekelijks achteraf.
Artikel 28 – Aansprakelijkheid
 1. Postma Verfgroothandel kan door de klant nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging van de opdracht door de medewerker, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn.

Contactformulier

Stuur ons een vraag of opmerking en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Hier kun je tot 4 foto's uploaden van de klus waar je mee bezig bent:

Bel ons

0512 - 543 777

App ons

0512 - 543 777

Mail ons

info@postmaverf.nl