Privacy verklaring  Postma Verfgroothandel B.V.

Definities
 • In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
  1. Postma Verfgroothandel: de gebruiker van dit privacy beleid: Postma Verfgroothandel B.V. gevestigd aan Het Gangboord 4 te Drachten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74274295;
  2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een rechtspersoon) een offerte heeft aangevraagd bij Postma Verfgroothandel, de natuurlijke persoon die (namens een rechtspersoon) een overeenkomst is aangegaan met Postma Verfgroothandel, de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met Postma Verfgroothandel i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst en de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Postma Verfgroothandel en de klant;
  4. website: de website https://blikopverf.nl en/of https://postmaverf.nl die door Postma Verfgroothandel wordt beheerd, waarop informatie is te vinden over Postma Verfgroothandel en waarop bestellingen geplaatst kunnen worden;
  5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
Persoonsgegevens
 • Voor Postma Verfgroothandel is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Postma Verfgroothandel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Postma Verfgroothandel verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene via het contactformulier op de website contact heeft opgenomen met Postma Verfgroothandel, wanneer de betrokkene (namens een rechtspersoon) een overeenkomst met Postma Verfgroothandel is aangegaan, wanneer de betrokkene telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Postma Verfgroothandel of wanneer de betrokkene de website bezoekt.
 • Postma Verfgroothandel verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
  1. Contactgegevens, zoals: Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
  2. Aflevergegevens, zoals: Voor- en achternaam en afleveradres;
  3. Administratieve gegevens, zoals: Voor- en achternaam, factuuradres en bankrekeningnummer;
  4. Analytische gegevens, zoals: Bezoektijd op de website, wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de website en vanaf wat voor een soort apparaat de betrokkene de website bekijkt.
 • Postma Verfgroothandel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
Grondslag en doeleinden van de verwerking
 • De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene, het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van Postma Verfgroothandel.
 • Postma Verfgroothandel verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
  2. Het sturen van een offerte of prijsopgave;
  3. Het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst;
  4. Het sturen van een nieuwsbrief;
  5. Om te voldoen aan administratieve plichten;
  6. Het incasseren van betalingen;
  7. Om de website te optimaliseren.
 • De verstrekking van de naam en van het e-mailadres van de contactpersoon die namens een rechtspersoon een overeenkomst aangaat is een contractuele verplichting. Bij de betrokkene zijnde een consument is verstrekking van de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het afleveradres een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst niet tot stand komen.
 • Postma Verfgroothandel zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Postma Verfgroothandel verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Postma Verfgroothandel streeft naar minimale gegevensverwerking.
 • Postma Verfgroothandel zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
Nieuwsbrief
 • Postma Verfgroothandel stuurt enkel nieuwsbrieven die betrekking hebben op producten die gelijksoortig zijn aan de producten die de betrokkene van Postma Verfgroothandel heeft afgenomen.
 • De betrokkene wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst ervan in kennis gesteld dat een nieuwsbrief naar de betrokkene wordt gestuurd.
 • De betrokkene heeft voor het tot stand komen van de overeenkomst de mogelijkheid om aan te geven dat hij geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
 • In elke nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van Postma Verfgroothandel.
Wissen van persoonsgegevens
 • Postma Verfgroothandel zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
 • Postma Verfgroothandel is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 • Postma Verfgroothandel zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Postma Verfgroothandel daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;
   2. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. De doorgifte geschiedt aan een door Postma Verfgroothandel voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener, boekhouder of betaalprovider, met welke verwerker Postma Verfgroothandel middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
   5. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Postma Verfgroothandel persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Postma Verfgroothandel de bevoegdheden van deze autoriteit.
Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
 • Op verzoek verleent Postma Verfgroothandel aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Postma Verfgroothandel van hem bijhoudt en verstrekt Postma Verfgroothandel de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
 • Postma Verfgroothandel biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Postma Verfgroothandel van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
 • Het verzoek tot toegang, een kopie, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Postma Verfgroothandel worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Postma Verfgroothandel. Postma Verfgroothandel reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
Bezwaar
 • De betrokkene kan bij Postma Verfgroothandel bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Postma Verfgroothandel het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Postma Verfgroothandel met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Postma Verfgroothandel bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
Recht van beperking
 • Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Postma Verfgroothandel verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
Contact
 • Voor vragen over de wijze waarop Postma Verfgroothandel persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Postma Verfgroothandel van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Postma Verfgroothandel.

Contactgegevens: Postma Verfgroothandel B.V. Adres: Het Gangboord 4 Postcode/plaats: 9206 BJ Drachten E-mail: info@postmaverf.nl Telefoonnummer: 0512-543777

 • Indien Postma Verfgroothandel op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Postma Verfgroothandel de betrokkene daarvan op de hoogte.
Beveiligingsmaatregelen
 • Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Postma Verfgroothandel verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Postma Verfgroothandel heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
  1. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
  2. Gegevens die via de website aan Postma Verfgroothandel worden verstrekt, zijn versleuteld. Postma Verfgroothandel maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
 • Werknemers van Postma Verfgroothandel en personen die door Postma Verfgroothandel worden ingehuurd en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst, personeelshandboek, opdrachtovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Postma Verfgroothandel tot geheimhouding verplicht.
Wijzigingen
 • Postma Verfgroothandel behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Postma Verfgroothandel.
Datalek
 • Indien zich bij Postma Verfgroothandel een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Postma Verfgroothandel daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Indien er sprake is van een datalek bij Postma Verfgroothandel dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Postma Verfgroothandel de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
Cookies
 • De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de betrokkene.
 • De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de betrokkene geen bestelling via de website kan plaatsen.
 • Het soort cookie en doelen:
Het soort cookieHet doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Functionele cookiesHet naar behoren laten functioneren van de website. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene en een product in zijn online winkelmandje kan plaatsen. Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.
Analytische cookiesDoor het gebruik van analytische cookies kan Postma Verfgroothandel zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Postma Verfgroothandel op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Postma Verfgroothandel heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de website anoniem blijven.
Klacht indienen
 • Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Postma Verfgroothandel niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactformulier

Stuur ons een vraag of opmerking en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Hier kun je tot 4 foto's uploaden van de klus waar je mee bezig bent:

Bel ons

0512 - 543 777

App ons

0512 - 543 777

Mail ons

info@postmaverf.nl